Politika privatnosti

Privredno društvo SAS MONITORING DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I PRUŽANJE USLUGA, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Vladimira Popovića broj 6, Beograd – Novi Beograd, MB: 20500719, PIB: 105988391 (dalje: Društvo), obaveštava posetioce internet stranice www.sasmonitoring.rs (u daljem tekstu: internet stranica ili sajt) da je poseta anonimna, ali da postoji mogućnost prikupljanja ličnih podataka korisnika koji bi omogućili identifikaciju istog (kao što su ime i prezime, e-mail adresa), te korisnike web stranice koji daju svoje podatke o ličnosti, odnosno daju pristanak na obradu podataka obaveštava da se isti podaci obrađuju u skladu sa pravilima koja se navode u nastavku teksta i odredbama važećih zakona Republike Srbije.

 

 

 

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

na websajtu: www.sasmonitoring.rs

 

Član 1.

Privedno društvo SAS MONITORING DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I PRUŽANJE USLUGA, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Vladimira Popovića broj 6, Beograd – Novi Beograd, MB: 20500719 , PIB: 105988391  (u daljem tekstu: Rukovalac) se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, i tajnost komunikacije korisnika na SAS MONITOING sajtu za pružanja usluga sistema obezbeđenja, odnosno internet platformi koju kontroliše, a koja se nalazi na internet adresi , www.sasmonitoring.rs (u daljem tekstu: internet stranica ili sajt) u skladu sa važećim propisima.

 

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti u meri u kojoj je to potrebno da bi se ispunila svrha obrade, a isti se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe, osim u slučaju kada zakon obavezuje Rukovaoca da ih i dalje čuva.

 

Rukovalac štiti poverljivost podataka tako što preduzima odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi osigurao bezbednost podataka i da bi ih zaštitio od svakog slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka, zloupotrebe, zabranjenog otkrivanja ili pristupa i svakog drugog oblika nezakonite obrade.

 

Rukovalac se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju putem interneta izvrše treća lica.

 

Rukovalac će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

 

Član 2.

Rukovalac vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

 

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

 

Član 3.

Pre prikupljanja podataka, Rukovalac obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 

  • da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – Rukovalac;
  • da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja sajta, bezbednost korisnika sajta i omogućavanje korišćenja usluga sistema obezbeđenja, kao i promotivna obaveštenja;
  • da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica na koja se odnose, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
  • da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod Rukovaoca koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima korisnik stupa u pravni odnos u vezi sa korišćenjem usluga sistema obezbeđenja (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa), kao i svi državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
  • da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik sajta Rukovaoca nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak;
  • da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja sajta, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje i obrada podataka od lica koje je pristanak povuklo;
  • da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

 

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, elektronska pošta, i IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet platformi.

 

Podaci koji se prikupljaju u svrhu korišćenja usluga sistema obezbeđenja su: ime i prezime, datum i mesto rođenja i mesto prebivališta, kao i fotografija lične karte (obe strane) ili pasoša (strana sa ličnim podacima).

 

 

Član 4.

Rukovalac ne odgovara za tačnost podataka koje su unela ili Rukovaocu dostavila druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

 

 

Član 5.

Rukovalac poštuje privatnost korisnika sajta.

 

Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Rukovalac neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovom pravilniku i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

 

 

Član 6.

Rukovalac može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja sajta.

Ove podatke Rukovalac može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj sajt, a naročito njegov sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima.

 

 

Član 7.

Korisnik se u cilju zaštite svojih prava kao lica čiji se podaci obrađuju, može u bilo kom trenutku obratiti Licu za zaštitu podataka .

 

Član 8.

Kao lice čije podatke je Rukovalac prikupio i obradio, korisnik ima parvo na sledeće:

 

– Pravo na pristup

Pravo na pristup podrazumeva da od korisnik može dobiti informaciju o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i, ako je to slučaj, odobrenje da pristupi svojim podacima o ličnosti i dobije informacije kao što su: svrha obrade, vrste podataka o ličnosti, primaoci podataka, rok čuvanja i sl.

 

Kada se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, korisnik ima pravo da bude upoznat sa merama zaštite u vezi sa prenosom.

 

– Pravo na ispravku podataka

Na zahtev korisnika, izvršiće se ispravka podataka o ličnosti koji su netačni ili će se dopuniti nepotpuni podaci.

 

– Pravo na brisanje podataka

Na zahtev korisnika, izbrisaće se podaci o ličnosti ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

 

Ne mogu se brisati podaci o ličnosti ako je obaveza njihove obrade propisana zakonom ili je obrada obavezna iz razloga zaštite javnog interesa ili je neophodna za pokretanje, podnošenje ili odbranu nekog pravnog zahteva.

 

– Pravo na ograničavanje obrade

Na zahtev korisnika, ograničiće se obrada podataka o ličnosti ukoliko je ispunjen neki od uslova predviđenih Zakonom.

 

– Pravo na prigovor

U bilo kom trenutku korisnik može podneti prigovor na obradu podataka o ličnosti zasnovanu na legitimnom interesu ili koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja, nakon čega će Rukovalac obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonit osnov za obradu koji preteže nad korisničkim interesima ili slobodama ili ako se obrada obavlja u svrhu pokretanja, podnošenja ili odbrane od pravnog zahteva.

 

– Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti i pravo na upravnu i sudsku zaštitu

Ukoliko korisnik smatra da se obrada njegovih podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, može podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ukoliko nije zadovoljan odlukom Poverenika, protiv nje može tužbom pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od prijema odluke. Podnošenje tužbe u upravnom sporu ne utiče na pravo da se pokrenu drugi postupci upravne ili sudske zaštite.

Član 9.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.